Mentor II

Mento II, Bộ điều khiển motor DC của Emerson/Controltechnique đã dừng sản xuất. Hiện nay, dòng sản phẫm mới thay thế có tên là Mento MP.

Hướng Dẫn Cài Đặt Mento II

Drive type & modelTypical* ratings
Maximum continuous
Single current rating
Single
Quadrant
Four
Quadrant
at 400V
(armature)
Inputoutput
kwHPA (ac)A (dc)
M25A4M25A4R7.5102125
M45A4M45A4R15203845
M75A4M75A4R30406075
M105A4M105A4R37.55088105
M155A4M155A4R5675130155
M210A4M205A4R75100175210
M355A4M355A4R125168292355
M420A4M420A4R150201350420
M550A4M550A4R200268460550
M700A4M700A4R250335585700
M825A4M825A4R300402690825
M900A4M900A4340456750900
M1200A4M1200A445060310001200
M1850A4M1850A4750100515401850
Comments