Digitax ST-B (Base)
     
1.7 A – 8.0 A rms (5.1 A – 24 V Peak)
     200 - 240 V | 380 - 480 V
Pulse Duty servo drive Digitax ST-B is designed for servo applications requiring high peak torque, dynamic response, ease of use and versatile integration features.
Đặc điểm
     Digitax ST-B đươc thiết kế để tích hợp hệ thống cùng với các bộ điều khiển vị trí (motion controllers), điều khiển vị trí bằng PLC (motion PLCs) và điều khiển vị trí bằng máy tính công nghiệp (industrial PC-based motion systems) sử dụng các I/O digital hoặc analog. Các phương pháp điều khiển bao gồm điều khiển tốc độ (Velocity) và  điều khiển Torque.

     Ứng dụng: Đóng gói, pick-and-place, glue depositing, x-y cutting tables.   

Model
No of inputNominal currentPeak current
phasesInIMAX
AA
DST1201B11.1*2.2
DST1202B12.4*4.8
DST1203B12.9*5.8
DST1204B14.7*9.4
DST1201B31.75.1
DST1202B33.811.4
DST1203B35.416.2
DST1204B37.622.8
DST1401B31.54.5
DST1402B32.78.1
DST1403B3412
DST1404B35.917.7
DST1405B3824